RODO

Klauzula informacyjna (Polityka prywatności), wraz z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania skierowana jest do użytkowników strony internetowej: http//:www.mjasinski.pl oraz do Klientów, podwykonawców, a także innych osób zainteresowanych współpracą z: 1. Kancelarią Radcy Prawnego Michał Jasiński 2. Biurem Nieruchomości Michał Jasiński.

I O nas

Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, jest 1. Kancelaria Radcy Prawnego Michał Jasiński 2. Biuro Nieruchomości Michał Jasiński z siedzibą w Radzyminie (kod 05-250), ul. Wróblewskiego 1g, NIP: 566-189-40-20, REGON: 388884308.

W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora, można kontaktować się pod adresem: rodo@mjasinski.pl lub pod numerem telefonu: +48 737 350 850.
Dane osobowe są pozyskiwane i przetwarzane w sposób i na zasadach określonych w niniejszej Polityce.

II Wstęp

1. Kancelaria Radcy Prawnego Michał Jasiński 2. Biuro Nieruchomości Michał Jasiński podchodzi profesjonalnie i kompleksowo do ochrony prywatności swoich klientów, kontrahentów, pracowników i współpracowników. Kluczowe aspekty ochrony to odpowiednie zabezpieczenie praw i wolności osób fizycznych, a także innych podmiotów, w związku przetwarzaniem ich danych osobowych.

Dbamy każdego dnia, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodne z:
- przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679/WE (zwanego dalej: „RODO”),
- ustawy o ochronie danych osobowych oraz przepisami szczególnymi.

1. Kancelaria Radcy Prawnego Michał Jasiński 2. Biuro Nieruchomości Michał Jasiński jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, korzystamy również dodatkowo z usług innych podmiotów przetwarzających, o których mowa w art. 4 pkt. 8 RODO – przetwarzają one dane osobowe w imieniu Administratora (są to w szczególności firmy dostarczające rozwiązania informatyczne, hostingowe). Przetwarzamy również dane osobowe innych administratorów danych, które zostały powierzone nam w celu świadczenia usług dostarczanych przez nas. Dane przetwarzane są zgodnie z wymaganiami obowiązującego prawa oraz warunkami uzgodnionymi umownie.

1. Kancelaria Radcy Prawnego Michał Jasiński 2. Biuro Nieruchomości Michał Jasiński podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne oraz wdraża rozwiązania zapewniające stopień bezpieczeństwa adekwatny do ewentualnego ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych lub innych podmiotów o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i ryzyku zagrożenia.

III. Zasady przetwarzania danych osobowych

Staramy się podejmować wszelkie kroki w celu ochrony interesów osób i podmiotów, których dane dotyczą, a w szczególności dążymy do tego, aby dane były:
 • przetwarzane w sposób rzetelny i przejrzysty oraz zgodnie z prawem;
 • zbierane i przetwarzane w sposób uzasadniony prawnie i dotyczyły konkretnych oraz jasnych celów. Dane nie są przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 • ograniczone i adekwatne do realizacji materii celów, dla których są przetwarzane;
 • zawsze aktualne i prawidłowe. Dążymy do ciągłej aktualizacji danych oraz usuwania lun sprostowania danych nieprawidłowych lub niepełnych;
 • przechowywane były w formie, która umożliwia identyfikację osoby lub podmiotu, której dane dotyczą, oraz przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania;
 • przetwarzane w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo.
Dane mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 RODO w celu:
 • zawarcia, wykonania lub rozwiązania umowy, której stroną jest osoba lub podmiot, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • identyfikacji uprawnień do reprezentowania strony;
 • przetwarzania niezbędnego do wypełnienia obowiązków prawnych, ciążących na Administratorze, w szczególności wynikających z przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ustawy o rachunkowości, kodeksu pracy, innych aktów prawnych;
 • zawarcia umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, umowy szkoleniowej, obsługi biurowej i umów najmu nieruchomości osób trzecich;
 • wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią w szczególności: w celu prowadzenia działalności marketingowej, badania satysfakcji klientów i określenia jakości obsługi, prowadzenia statystyk, tworzenia zestawień, analiz, dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami, które może podnosić Administrator i które mogą być podnoszone wobec Administratora, jak również w celach archiwalnych, bezpieczeństwa, w zakresie rozpatrywania ewentualnych skarg lub żądań oraz spełnienia zadość zasadzie rozliczalności, o której mowa w art. 5 ust. 2 RODO, a także w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Państwa, polegającego na dążeniu do zminimalizowania ryzyka i zapewnienia bezpieczeństwa planowanej transakcji z zakresu obrotu nieruchomościami;
IV Terminy

Dane osobowe są przetwarzane przez czas niezbędny dla zrealizowania celu, dla którego są przetwarzane lub do momentu wycofania zgody przez osobę lub podmiot, której dane dotyczą, jeżeli są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody. Dane będą przetwarzane wyłącznie w czasie, zakresie i celach dozwolonych przez przepisy prawa.

V. Co chcesz wiedzieć

Udzielimy wszelkich stosownych informacji w sprawie przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją przysługującego Ci w każdym czasie prawa do:
 • informacji o celu pozyskania danych osobowych;
 • informacji udzielanych na wniosek, tj. informacji czy dane są przetwarzane, informacji wskazanych w art. 15 RODO;
 • bycia zapomnianym;
 • ograniczenia przetwarzania;
 • uzyskania kopii, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych lub innych. Sprzeciw można złożyć poprzez kontakt z Administratorem;
 • niepodlegania decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (w tym profilowaniu);
 • informacji o naruszeniu ochrony danych osobowych;
 • wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Odwołanie zgody na przetwarzanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem;
 • wniesienia skargi – skarga jest wnoszona do organu nadzorczego - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
W celu kontaktu odnośnie realizacji danego prawa prosimy o kontakt e-mailowy: rodo@mjasinski.pl lub korespondencyjnie: ul. Wróblewskiego 1g, 05-250 Radzymin.

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy z
1. Kancelarią Radcy Prawnego Michał Jasiński 2. Biurem Nieruchomości Michał Jasiński
5. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie umowy lub realizacja usług powiązanych. Odbiorcami danych będą tylko pracownicy, zleceniobiorcy, oraz jednostki współpracujące (podwykonawcy) z 1. Kancelarią Radcy Prawnego Michał Jasiński 2. Biurem Nieruchomości Michał Jasiński i instytucje upoważnione z mocy prawa, dla których dostęp jest niezbędny do wykonania umowy.

VI. Forma kontaktu

Wszelkich informacji udzielamy na piśmie lub w inny sposób, w tym elektronicznie. Możemy również udzielić informacji ustnie po uprzednim potwierdzeniu tożsamości rozmówcy.

VII. Termin

Udzielimy wszystkich informacji niezwłocznie. Co do zasady jest to maksymalnie termin miesiąca od otrzymania żądania. Jednak w razie takiej potrzeby termin ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania. Zawsze w terminie miesiąca od otrzymania żądania poinformujemy Cię o podjętych działaniach lub/i o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyny takiego opóźnienia.

VIII. Kto wie o twoich danych

Udostępniamy Twoje dane Podmiotom trzecim, gdy wyrazisz na to zgodę lub gdy jesteśmy do tego zobowiązani na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych osobowych mogą być: zewnętrzne podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu (podwykonawcy, osoby pracujące na podstawie umowy o dzieło lub zlecenia, praktykanci, stażyści, aplikanci, pracownicy sekretariatu lub techniczni) uczestniczące w wykonywaniu naszych czynności, podmioty i organy upoważnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, banki w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń, podmioty współpracujące w ramach kampanii reklamowych, kurierzy, operatorzy pocztowi, podmioty świadczące usługi informatyczne oraz hostingowe, a także obsługujące nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniające nam narzędzia teleinformatyczne, podmioty świadczące nam pomoc prawną, podatkową, rachunkową, dostawca platformy szkoleniowej w przypadku wykupienia kursu online, dostawca płatności internetowych w przypadku wykupienia kursu online lub płatności online, inni administratorzy danych przetwarzający dane we własnym imieniu: podmioty współpracujące z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie w jakim staną się administratorem danych, właściciel portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych na stronie: https://www.facebook.com/about/privacy.

IX. Chronimy i przechowujemy

Świat się zmienia, a my aby sprostać wymogom prawa, regularnie sprawdzamy i aktualizujemy naszą dokumentację (Politykę prywatności), w trosce o interesy Naszych Kontrahentów. Dane osobowe przechowujemy w odpowiedniej formie umożliwiającej identyfikację osoby lub podmiotu, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. Po upływie tego okresu dane zanonimizujemy (pozbawiamy cech umożliwiających zidentyfikowanie danej osoby) albo usuniemy. Czas przetwarzania danych określamy na podstawie przepisów prawa, a także usprawiedliwionego interesu Administratora. Polityka retencji obejmuje zarówno dane przetwarzane w postaci papierowej, jak i elektronicznej. Każda osoba działająca z naszego upoważnienia i mająca dostęp do Twoich danych osobowych przetwarzała je wyłącznie na nasze polecenie, chyba że inne wymagania wynikają z prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego. W celu zapewnienia, iż Polityka prywatności spełnia przez cały czas aktualne wymogi nałożone w przepisach prawa, zastrzegamy sobie prawo do wnoszenia zmian w dowolnym czasie. Zmiany będą obowiązywały od chwili ich publikacji na Stronie.

X Przekazywanie dalej danych

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych spoza EOG.

XI Contract

Podpisując z Nami umowę, zlecenie, lub ustnie decydując się na współpracę z nami oświadczasz, iż:
 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora danych 1. Kancelaria Radcy Prawnego Michał Jasiński 2. Biuro Nieruchomości Michał Jasiński z siedzibą w Radzyminie (kod 05-250), ul. Wróblewskiego 1g, NIP: 566-189-40-20, REGON: tel.: +48 737 350 850, email: rodo@mjasinski.pl, w celu realizacji umowy, zlecenia lub ustnej dorozumianej współpracy.
 2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
 3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.
Klient:
........................................
01.01.2023 wersja